Joost van Keulen

property manager
Wonen Limburg

in gesprek met

Maurice Caris Senior

strategisch adviseur duurzaamheid
Wonen Limburg

Joost van Keulen

property manager
Wonen Limburg

in gesprek met

Maurice Caris Senior

strategisch adviseur duurzaamheid
Wonen Limburg

Oog houden voor het welvaartsaspect van onze bewoners

Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050?

Waar de bouwwereld staat in 2050 is vanuit ons perspectief als Wonen Limburg bezien moeilijk te voorspellen. Op hoofdlijnen is de richting bekend: CO2 neutraal, gasloos met meer oog voor de energiebalans, het voorkomen van uitputting van materialen en natuurlijke en stedelijke omgevingsfactoren. Er zijn legio wegen naar die ideaalsituatie en een strategie is in de maak. Binnen onze diverse doelstellingen is duurzaamheid een zeer belangrijk onderdeel. Daar houden we bijvoorbeeld al rekening mee in onze aanbestedingstrajecten ten aanzien van onderhoud. Onze ketenpartners worden beoordeeld op hun duurzaamheidsvisie. Ze zullen meer en meer gebruik moeten maken van circulaire materialen, energiezuinig moeten produceren en alles zal in het teken moeten staan van het voorkomen van milieuschade.

Ook de overheid zal hierin een veel grotere rol gaan pakken. De verwachting is dat er vóór 2050 in ieder geval meer wetgeving is ten aanzien van duurzaam materiaalgebruik. Niet duurzaam materiaal zal niet meer gebruikt mogen worden of nog maar in heel beperkte mate. Wanneer er niets verandert, zal het sowieso noodzakelijk zijn om over te gaan op andere materialen aangezien een groot deel van onze grondstoffen er straks überhaupt niet meer is of onbetaalbaar wordt.

Wanneer we onvoldoende actie ondernemen, moeten de volgende generaties bereid zijn om een deel van haar welvaart in te leveren en deze beter te verdelen. Waarmee de verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst er een van ons allemaal is.

Wat voor rol speelt het bestaande vastgoed daarin?

Ons bestaande vastgoed is hierin essentieel. Onze woningen van voor 1992 zijn binnenkort zo goed als allemaal energetisch aangepakt. Zaak is nu om alle woningen stap voor stap klaar te maken voor de energietransitie. Op dit moment zijn we voornamelijk gericht op energiereductie aangezien onze woningen anders helemaal niet mee kunnen in de energietransitie. Ook het opwekken van energie en vervolgens het opslaan hiervan wordt steeds belangrijker. Vanzelfsprekend speelt duurzaam materiaalgebruik een steeds belangrijkere rol hier in. Adaptief leven loopt hier als een rode draad doorheen. De verwachting is dat wanneer we klaar zijn met de energiereductie, er alweer veel meer technische mogelijkheden zullen zijn om onze doelen richting gasloos verwarmen en een minimale CO2 uitstoot te behalen. Gemiddeld hebben onze woningen reeds label B. Door de investeringen in de komende jaren verwachten we in 2030 gemiddeld label A te halen; label D geldt als ondergrens. Hierdoor zijn op dat moment alle woningen in principe geschikt voor (hybride) energietransitie. Vandaar uit kunnen vervolgens verdere stappen gezet gaan worden.

Tot slot zullen we ook voor meer draagvlak moeten zorgen bij de gebruikers van dit bestaande vastgoed; onze huurders. Door middel van voorlichting, campagnes en aanpassingen zonder (of mogelijk met een geringe) huurverhoging proberen we een flinke slag te slaan. Wanneer wij samen het goede voorbeeld geven, zullen ook de overige bewoners hierin mee gaan doen.

"Onze ketenpartners zullen meer en meer gebruik moeten maken van circulaire materialen, energiezuinig moeten produceren en alles zal in het teken moeten staan van het voorkomen van milieuschade."

Wat moeten we morgen anders doen?

Gevaarlijk is dat we door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn naar aanleiding van het Parijs akkoord 600 afspraken gemaakt in Nederland. Niet enkel op het gebied van CO2; duurzaamheid gaat verder dan alleen dat. Belangrijk hierin is dat we onze grondstoffen niet uitputten. Als woningcorporatie moeten we echter ook het welvaartsaspect van onze bewoners niet vergeten. Draagvlak creëren is dus essentieel. Op dit moment is het in enkele gevallen financieel nog onvoldoende interessant voor ons als organisatie of voor onze huurders en zal dit moeten veranderen. Zowel de lasten als de opbrengsten moeten eerlijker verdeeld worden. We willen het meer dan goed doen, echter financiële slagkracht is hierin essentieel. We presteren naar vermogen.

We weten wat we nu doen. Het einddoel van 2021 en 2022 weten we, echter de strategische koers weten we nog niet. Strategisch plannen doen we nog niet zoals het hoort en ook direct verbindingen leggen met complex beleid gebeurt nog onvoldoende Besluiten nemen we vrij kort tegen ‘het nu’ aan, waardoor het gevaar bestaat dat we - wanneer we uit koers dreigen te varen - onvoldoende het einddoel in zicht blijven houden en we op te korte termijn bijsturen.

Welke rol heeft Wonen Limburg daarin en wat kan NRP betekenen?

Onze organisatie en ook netwerkorganisaties als NRP hebben een grote invloed op de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving. Beide partijen kunnen werken als lobby en als lijm tussen de verschillende belangen binnen de bouwwereld. Ook wet- en regelgeving zal aangepast moeten worden waardoor bestaande bouw makkelijker kan worden getransformeerd of in delen kan worden hergebruikt. Nieuwe technieken dienen breed te worden geïntroduceerd als een soort van open source, waardoor de ontwikkeling verder wordt versneld.

Onze organisatie zal duurzaamheid als kerntaak verder naar zich toe gaan trekken. Er worden nu zelfs mensen aangenomen die zich enkel en alleen bezighouden met duurzaamheid. Het delen van kennis is hierin belangrijk en daarvoor lenen netwerken als NRP zich uitstekend, evenals lokale netwerken als de C8 in Limburg.

 

Wonen Limburg zet zich elke dag opnieuw in voor betere buurten, voor goed, veilig en betaalbaar wonen, voor een thuis voor iedereen. De duurzaamheidsprincipes van The Natural Step zijn leidend in de duurzaamheidsvisie van Mitros. Met die basisprincipes als vertrekpunt, hebben zij bepaald op welke thema’s zij een positieve impact willen hebben als organisatie. Deze basisprincipes komen erop neer dat Mitros zo min mogelijk wil ingrijpen in de natuur. Zo goed mogelijk omgaan met de biodiversiteit, het klimaat, onze grondstoffen, de natuur en de menselijke basisbehoeften. In 2050, maar het liefst eerder, bereikt Wonen Limburg de optimale balans tussen CO2 neutraliteit, gezondheid, betaalbaarheid en comfort.

Lees ook

Een uitgave van NRP Academie